Địa điểm: Tại TP.HCM sẽ được thông báo đến học viên khi đăng ký.

Lưu ý:

- Vui lòng đăng ký và đóng học phí trước ngày học 2 tuần.
- Để đảm bảo chất lượng học mỗi lớp tối đa 20 học viên
.

Diploma Course Timetable  2016

Module

Diploma in Logistics Management

Commencement

SDM

Strategic Analysis & Decision Making

30 & 31/ Jan /2016

OM

Operation Management

12 – 13 / Mar/ 2016

IT

International Transportation

14 - 15 / May / 2016

WM

Warehouse Management

23 - 24 / Jul / 2016

LT

Logistics Technology

24 - 25 / Sep / 2016

COD

Channels of Distribution

26 - 27 / Nov / 2016


Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học và thời khóa biểu, vui lòng liên hệ:

Vietnam Institute of Logistics (VIL)

  • Tel: (84.8) 3513 6399
  • Email: info@vil.com.vn

 

 
 
 

Copyright 2015 by Vietnam Institute of Logistics.